Điền số thích hợp vào chỗ chấm \(\dfrac{5}{{...}} + \dfrac{4}{3} = \dfrac{{17}}{9}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook