Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)……..các quá trình trao đổi chất trong (2)……thông qua hoạt động (3) …….., cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử (4) ……..trong tế bào chất.

I. Điều tiết II. Cơ thể thực vật

III. Xúc tác IV. Prôtêin

Tổ hợp đáp án chọn đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook