Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = {\cos ^2}x,\,\,\,y = 0\) và \(x = 0,\,\,x = \dfrac{\pi }{4}\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook