Diện tích hình phẳng giới hạn bởi \(y = {x^2}\), \(y = 0\), \(x = 1\), \(x = 2\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook