Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Đường tròn tâm \(O,\) bán kính \(R\) là hình gồm các điểm cách \(O\) một khoảng…”

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook