Điều kiện xác định của phương trình \(\dfrac{{\sqrt {2x + 1} }}{{{x^2} + 3x}} = 0\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook