Điều kiện xác định của phương trình \(\sqrt {{x^2} - 4} = \dfrac{1}{{x - 2}}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook