Đỉnh của parabol $y = x^2+ x + m$ nằm trên đường thẳng $y = \dfrac{3}{4}$ nếu $m$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook