Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ 200C là 80% thể tích của đám mây là 1010m3. Tính lượng mưa rơi xuống khi nhiệt độ không khí giảm xuống 100C. Cho độ ẩm cực đại của không khí ở 100Cvà 200C lần lượt là 9,4g/m3 và 17,3g/m3

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook