Đồ thị hàm số $y=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-2x+4 \right)$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook