Đồ thị $\left( C \right):y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác. Chu vi tam giác đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook