Đồ thị sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa động năng \[{{E}_{D}}\] của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo thế năng \[{{E}_{T}}\]của nó. Cho biết khối lượng của vật nặng bằng 500 g và vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 10 cm. Tần số góc của con lắc bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook