Đoạn mạch gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp, mỗi hộp chứa hai trong ba phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos2\pi ft,\text{ }{{U}_{0}}\]  không đổi, f thay đổi được. Cho f thay đổi thu được đồ thị sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt trên hộp \[X\text{ }\left( {{P}_{X}} \right)\] và hộp \[Y\text{ }\left( {{P}_{Y}} \right)\] theo f như hình vẽ. Khi \[f\text{ }=\text{ }{{f}_{1}}~\] thì góc lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu hộp \[X\text{ }\left( {{u}_{X}} \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }Y\text{ }\left( {{u}_{Y}} \right)~\] gần với giá trị nào nhất sau đây? Biết \[{{u}_{X}}\]  chậm pha hơn \[{{u}_{Y}}\] .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook