Đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện áp hai đầu cuộn cảm được đo bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Khi \[L={{L}_{1}}\] thì vôn kế chỉ\[{{U}_{1}}\] , độ lệch pha giữa hai điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện là \[{{\varphi }_{1}}\]. Khi \[L={{L}_{2}}\] thì vôn kế chỉ\[{{U}_{2}}\] , độ lệch pha giữa hai điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện là \[{{\varphi }_{2}}\]. Biết \[{{\varphi }_{1}}+{{\varphi }_{2}}=\frac{\pi }{2}(ra\text{d})\]và \[{{U}_{1}}={{U}_{2}}\sqrt{2}\]. Hệ số công suất của mạch khi \[L={{L}_{1}}\] có giá trị gần nhất với giá trị nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook