Đối với cơ thể thực vật, nitơ có bao nhiêu vai trò sau đây?

(1) Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, photpholipit, coenzim.

(2) Cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

(3) Giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

(4) Thành phần của thành tế bào, màng tế bào.

(5) Thành phần cấu trúc của protein.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook