Đơn giản biểu thức \(C = \dfrac{1}{{\sin 10^\circ }} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{{\cos 10^\circ }}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook