Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X thu được CO2 và H2O trong đó số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là a mol. Hãy xác định công thức của chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng của X.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook