Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96,8 gam CO2 và 57,6 gam H2O. Công thức phân tử của A và B là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook