Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với H2O là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook