Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 4,84 gam CO2 và 2,376 gam H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook