Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được nH2O < nCO2. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook