Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook