Dung dịch axit fomic 0,007 M có ph =3. Kếtluận nào sau đây không đúng:

Dung dịch axit fomic 0,007 M có ph =3. Kết luận nào sau đây không đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook