Dùng hạt \(\alpha \) có động năng \(5,00 MeV\) bắn vào hạt nhân \(_7^{14}N\) đứng yên gây ra phản ứng: \(\alpha {\rm{}} + _7^{14}N \to _1^1H + X\) . Phản ứng này thu năng lượng \(1,21{\rm{ }}MeV\) và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt α một góc lớn nhất thì động năng của hạt \(_1^1H\) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook