Dùng một hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{7}^{14}N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}p+{}_{8}^{17}O$ . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt $\alpha $ . Cho khối lượng các hạt nhân: \[{{m}_{\alpha }}~=\text{ }4,0015u;\text{ }{{m}_{P}}=\text{ }1,0073u;\text{ }{{m}_{N14}}=\text{ }13,9992u;\text{ }{{m}_{O17}}=16,9947u.\] Biết 1u = 931,5

\[MeV/{{c}^{2}}.\] Động năng của hạt nhân ${}_{8}^{7}O$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook