Dũng vào học ở trường lúc \(8\) giờ sáng và tan học lúc \(11\) giờ trưa. Hỏi D" /> Dũng vào học ở trường lúc \(8\) giờ sá ..." /> Dũng vào học ở trường lúc \(8\) giờ sáng và tan học lúc \(11\) giờ trưa. Hỏi D" />

Dũng vào học ở trường lúc \(8\) giờ sáng và tan học lúc \(11\) giờ trưa. Hỏi Dũng đã ở trường học mấy giờ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook