Dưới đây là một số hoạt động của các cấu trúc tế bào liên quan với giảm phân.

I.Sự tiếp hợp của các nhiễm sắc thể kép tương đồng.

II.Sự tách nhau ra của các nhiễm sắc thể kép tương đồng.

III. Sự tách nhau ra của các crômatit trong từng nhiễm sắc thể kép.

IV.Sự trao đổi chéo từng đoạn tương ứng giữa các crômatit không phải là chị em.

V.Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể kép không phải là chị em.

Trình tự nào dưới đây của các hoạt động là đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook