Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol \(y = - 2{x^2} + 5x + 3.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook