Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook