Xét bảng ô vuông gồm $4\,\times \,4$ ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số $1$  hoặc $-1$  sao cho tổng các số trong mỗi hang và tổng các số trong mỗi cột đều bằng $0$. Hỏi có bao nhiêu cách ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook