Xét các loại đột biến sau:

(1) Mất đoạn NST.                           (2) Lặp đoạn NST.                (3) Chuyển đoạn không tương hỗ.

(4) Đảo đoạn NST.                           (5) Đột biến thể một.           (6) Đột biến thể ba.

Những loại đột biến làm thay đổi độ dài của phân tử ADN là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook