Xét các loài thực vật: ngô, xương rồng, mía. Khi nói về quang hợp ở các loài này, phát biểu nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook