Xét các mệnh đề sau

       1) \[{{\log }_{2}}{{\left( x-1 \right)}^{2}}+2{{\log }_{2}}\left( x+1 \right)=6\Leftrightarrow 2{{\log }_{2}}\left( x-1 \right)+2{{\log }_{2}}\left( x+1 \right)=6\].

       2)

       3) ${{x}^{\ln y}}={{y}^{\ln x}};\,\forall x>y>2$.

       4) $\log _{2}^{2}\left( 2x \right)-4{{\log }_{2}}x-4=0\Leftrightarrow \log _{2}^{2}x-4{{\log }_{2}}x-3=0$.

       Số mệnh đề đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook