Xét các số thực dương \(a\),\(b\) sao cho \( - 25\), \(2a\), \(3b\) là cấp số cộng và \(2\), \(a + 2\), \(b - 3\) là cấp số nhân. Khi đó \({a^2} + {b^2} - 3ab\) bằng :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook