Xét sự biến thiên của hàm số $y = \dfrac{1}{{{x^2}}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook