Gà có 2n =78. Vào kỳ trung gian, sau khi xảy ra tự nhân đôi, số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook