Giả sử $MK$cắt $(O)$ tại $C$. Đường thẳng \(MA\) song song với đường thẳng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook