Giả sử phương trình $2{x^2} - 4mx - 1 = 0$ (với \(m\) là tham số) có hai nghiệm \({x_1}\), \({x_2}\). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \left| {{x_1} - {x_2}} \right|$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook