Giả sử $x$ và $y$ là hai đại lượng tỉ lệ thuận, ${x_1};{x_2}$ là hai giá trị khác nhau của $x$ ; ${y_1};{y_2}$ là hai giá trị tương ứng của $y.$ Tính \({x_1};{y_1}\) biết \(2{y_1} + 3{x_1} = 20;{x_2} = - 6;{y_2} = 3.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook