Giả sử \(x,y\) là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook