Giá trị biểu thức \(M = 1152 - \left( {374 + 1152} \right) - \left( {65 - 374} \right)\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook