Giá trị của biểu thức \(A = {x^2} - 4{y^2} + 4x + 4\) tại \(x = 62,\,y = - 18\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook