Giá trị của biểu thức $D = {x^3}-{x^2}y-x{y^2} + {y^3}$ khi \(x = y\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook