Giá trị của biểu thức \(E = (x + 1)({x^2} - x + 1) - (x - 1)({x^2} + x + 1)\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook