Giá trị của biểu thức \(P = - 2{x^2}y\left( {xy + {y^2}} \right)\) tại \(x = - 1;\,y = 2\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook