Giá trị của $x$ để phân thức \(\dfrac{{{x^2} - 1}}{{{x^2} - 2{\rm{x}} + 1}}\) có giá trị bằng \(0\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook