Giá trị của tham số m  để phương trình ${{4}^{x}}-m{{.2}^{x+1}}+2m=0$ có hai nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thoả mãn ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook