Giá trị của \(x\) thỏa mãn \(5{x^2} - 10x + 5 = 0\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook