Giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\dfrac{1}{6} - x = \dfrac{{ - 1}}{{42}}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook