Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{2}{{{x^2} - 5x + 9}}\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook